י

י יחז[י]ר ב' ציציתמו לפניו וב' ציצית לאחריו כדי שיהא מסובב במצות יש נוהגיןמז לשום צד ימין על כתף שמאל כדי שיהיה מסובב במצות:


מו) העיטור הלכות ציצית שער ב חלק השלישי. רוקח סוף סי' שסא. טור ושו"ע סעיף ד.

מז) מ"א ס"ק ו. עפ"י רמ"א סי' שא סעיף ל. וראה גם לקמן שם סל"ז. והוא עפ"י מדרש (אבכיר) שמות יד, כב הובא ברוקח שם ובילקוט שמעוני שמות שם. ראבי"ה סי' תרפג  (ואו"ז ח"ב סי' שיד) בשם ירושלמי. ארחות חיים הלכות שבת סי' רפה [בשם ספר המכתם שבת קמז, ב] בשם הראב"ד. ואף ששם צד ימין על כתף שמאל מ"מ נשארים ב' ציציות מלפניו כו' כמבואר בפרטיות בסדור ד"ה אמנם דרך הטוב וד"ה ויכסה. ושם: "ככה יהיה מעוטף כל שעת התפלה .. עטיפה גמורה כעטיפת הישמעאלים קצת". ואין מנהג חב"ד כן.