יא

יא אם כמה אנשים מתעטפים כל אחד בטליתו בבת אחתמח כל אחד מברך לעצמו ואם רצומט האחד מברך והאחרים שומעין ועונין אמןנ ויוצאין בזהנא דשומע כמדברנב. אבל אדם אחר שאינו מתעטף עכשיו בציציתנג אינו יכול לברך כדי לפטור את המתעטף כיון שהוא עצמו אין צריך לברך עכשיו ברכה ואם המתעטף הוא בור שאינו יודע לברך יכול לברך לו אחר אע"פ שאין צריך עכשיו לברכה זו כיון שכל ישראל ערבים זה בזהנד א"כ גם הוא צריך לברכה זו עכשיו (לכן נוהגין שהש"ץ מברך בקול רם כדי להוציא את מי שאינו בקינה) וכן הדין בכל ברכות המצותנו:


מח) שו"ע סעיף ה. וט"ז ס"ק ה. וראה ארחות חיים הלכות ציצית סי' כה בשם א' מן החכמים (הובא בב"י סי' כב).

מט) הטעם מבואר לקמן סי' ריג ס"ו, ושם מבאר מה עדיף. ועי' מחנה יוסף ע' צט.

נ) ובדיעבד אף בלא עניית אמן, כדלקמן סי' ריג ס"ה וש"נ.

נא) אף אם יודעים לברך בעצמם (לקמן סי' תפט ס"א). ושם (גבי ספה"ע) כ' הטעם: שעשרה שעושין מצוה בבת אחת יכול אחד מהן לברך בשביל כולם.

נב) סוכה לח, ב. רמב"ם פ"א מהל' ברכות הי"א. והחילוקים בין מהרהר, שומע, עונה אמן והמברך בעצמו, ראה לקמן סי' נו ס"ז. סי' סט ס"ד. סי' עה ס"י. סי' קכד ס"ב וס"ז. סי' קכח סל"ב. סי' רא ס"ה. סי' ריג ס"ו. סי' תפט ס"א וסי"ב. חיו"ד סי' א סקנ"ב. הל' ת"ת פ"ב הי"ב.

נג) מ"א ס"ק ח. וראה אור זרוע הלכות שחיטה סי' שסז. הג"א ריש פ"ק דחולין. ועי' קו"א סי' ערב סק"ב. מחנה יוסף ע' קד.

נד) רש"י ר"ה כט, א ד"ה אע"פ. וראה גם לקמן סי' קסז סכ"ג.

נה) דרכי משה. וראה מ"א ס"ק ט. וראה גם לקמן רס"י קכד וש"נ.

נו) ר"ה שם. שו"ע סי' תרצב סעיף ג. וראה גם לקמן סי' קכח סי"ז (לענין נשיאת כפים). סי' קסז סכ"ג. סי' ריג ס"ג וס"ה (ברה"נ). רס"י קצג. סי' קצז ס"ו (בהמ"ז). סי' רעג ס"ו (קידוש). סי' רצו סי"ז. סי' רצז ס"ז-ט (הבדלה). סי' תפד ס"א וס"ג (מצה). סי' תקפה ס"ה (תק"ש).