יב

יב התורהנז קראתןנח ציצית ואין לשון ציצית אלא חוטין נפרדין כמו שערות הנפרדין כמ"שנט ויקחני בציצית ראשי על כן צריך להפריד החוטין זה מזה קודם הברכהס ואם נשתהא לבא לבית הכנסת ובעוד שיפריד הציצית יתבטל מלהתפלל עם הציבור א"צ להפרידןסא:


נז) מנחות מב, א. טור. שו"ע ולבוש סעיף ז.

נח) במדבר טו, לח.

נט) יחזקאל ח, ג.

ס) ולענין שבת, ראה לקט הערות וציונים ע' 97.

סא) מ"א ס"ק י. וכ"ה בסידור ד"ה בכל יום.