יג

יג בכל יום ויום קודם שיברךסב צריך (ב) שיעיין בחוטי הציצית אם הם כשרים שמא נפסקו מהם איזו חוטין וכן צריך לעיין באותו חלק של ציצית המונח על כנף הבגדסג שמא נפסק חוט א' ואע"פ שבדק הציצית אתמול צריך לחזור ולבדקם למחר ואין אומרים העמידן על חזקתן שהם עכשיו כמו [שהיו] תמול שלשום משום דאם לא יבדקם בשעת הברכה לא יבדקם לעולםסד ובודאי אי אפשר להעמידן לעולם בחזקת כשרות כיון שדרכן לפסוק ע"י דריסת הרגלים או מחמת סבות אחרות לכן תקנו חכמים שיבדוק בכל יום ויום אבל באותו היום שכבר בדקן פעם אחת שוב א"צ לבדקןסה אפילו אם הסיר טליתו מעליו והסיח דעתו מללבוש עוד ואח"כ באמצע היום נמלך ללבשו א"צ לבדקן ומותר לצאת בהן כך בלי בדיקה אפילו לרשות הרבים בשבת מפני שמעמידין אותן על חזקתן שהרי היו שלמים באותו היום כשבדקן בשחר:


סב) טור. שו"ע סעיף ט. רא"ש סוף הלכות ציצית. נימוקי יוסף הלכות ציצית (ד"ה תניא בספרי יכול) [הובא בט"ז סוף ס"ק ח]. וכ"ה בסדור ד"ה בכל יום. ושם: "בשעת בדיקת הציצית יאמר זה: ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת. עוטה אור כשלמה נוטה שמים כיריעה". וראה אג"ק ח"ו ע' רב וח"ז ע' שמח שהבדיקה בכל יום היא גם בט"ק. וראה קו"א דהיינו אף בשבת.

סג) ט"ז סוף ס"ק ח, וסי' יב ס"ק ג. ועי' מנחות לט, א ופרש"י שם ד"ה מעיקרו. ובסדור ד"ה אם נפסק פסק דאפי' נפסק תוך הגדיל פסולה. ולכן הצריך לבדוק גם על הכנף והגדיל, וש"נ. ועי' לקמן סי' יב ס"ו.

סד) מ"א סי' יג ס"ק ה. וראה צ"צ אה"ע סי' ע. חקרי הלכות ח"ה ע' 16. ח"ט יד, א.

סה) מ"א שם. וראה לקמן סי' יג ס"ג.