טו

טו מי שנשתהא לבא לבית הכנסתסח ובעוד שיתעסק בבדיקת הציצית יתבטל מלהתפלל עם הציבור וכן מי שבא לבית הכנסת וקראוהו לעלות לספר תורה ועדיין לא לבש טליתוסט כיון שהציבור ממתינין עליו לכן משום טורח הציבור רשאי ללבוש הטלית בלא בדיקת הציצית דכיון שהוא יודע שאתמול היו הציצית שלימות מעמידין אותן בחזקתןע:


סח) מ"א ס"ק יא. וכ"ה בסדור ד"ה בכל יום.

סט) ט"ז סי' יג ס"ק ג.

ע) מ"א שם. וראה יד שאול.