יז

יז כשיתעטף בציצית יכוין שצונו הקב"ה להתעטף בציציתעב כדי שנזכור כל מצותיו לעשותם שנאמרעג וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה':


עב) טור. שו"ע סעיף ח. לבוש סעיף ט. וכ"ה בסדור ד"ה בהתעטפו. ובתניא (פמ"א) בשם הזוהר (ח"ג קכ, ב) שיכוין להמשיך עליו מלכותו. וראה גם תורה אור (סא, ד). אג"ק ח"כ ע' קנט. חי"ד ע' שכט. ועי' לקמן סי' כה ס"ה וסי' סו ס"ג וסי"א שרק בתפילין יש קבלת מלכות שמים. ובכללות ענין הכוונה בעת עשיית המצוה, כן הוא גם בתפילין (לקמן סי' כה סי"א) ובסוכה (לקמן סי' תרכה). והחילוק ביניהם ראה אג"ק ח"ד ע' יד. לקו"ש חל"ג ע' 101 הע' 57.

עג) במדבר טו, לט.