יח

יח וכיון שטעם לבישת הציצית הוא כדי לזכור המצותעד לפיכך הלובש טלית קטן יזהר ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות ואותן הלובשים אותו תחת הבגדיםעה יזהרו שילבשו אותו באופן שיראו הציצית תמיד שע"י ראייתן יזכרו המצות תמיד:


עד) שו"ע סעיף יא. לבוש סעיף י. וראה טור סי' כד. נימוקי יוסף הלכות ציצית בשם הריטב"א.

עה) לבוש שם. וראה רבינו יונה בס' היראה. וראה גם לקמן סי' יא סל"ה. ועי' לקו"ש חל"ג ע' 95 ואילך. מחנה יוסף ע' קכ.