יט

יט צריך שיהיו הציצית מבחוץעו שנאמר וראיתם אותו ודלא כאותן שתוחבין אותן בהכנפות ובשעת הדחק כגון שהולך בין העכו"ם וחושש שלא ילעיגו עליו יכול לתחבם בהכנפות. אך בשעת הברכה יהיו מגולין לפחות כדי הילוך ד' אמות:


עו) מ"א ס"ק יג. וכ"ה בסדור ד"ה ובטלית קטן: ואותם התוחבים אותם בכנפות טועים הם.