ח הלכות ציצית ועטיפתו ובו ל' סעיפים:

ב

ב וכשיתחיל להתעטףד קודם שיתעטף לגמרי יברך מעומדה להתעטף בציציתו (עיין בסי' כ"הז ותמצא טעם ע"ז) הב' של בציציתח תהא נקודה בפתח:


ד) לבוש שם. אלי' רבה ס"ק א. ובסידור כתב וקודם שיתחיל כו' - עי' רמב"ם הל' ציצית פ"ג ה"ח. תוספות (ופסקי תוספות) יבמות צ, ב ד"ה כולהו. וראה גם שאגת ארי' סי' לב. ועי' שו"ת דברי נחמי' סי' ט. יד שאול. לחם שלמה או"ח סי' יד. קובץ כינוס תורה ח"ב ע' סא. מחנה יוסף ע' פו. ובס' המנהגים - חב"ד ע' 3: "לוקחים הטלית מן הכתף, פושטים אותו, מנשקים שפת הטלית, מחזיר אותו מכנגד פניו לאחוריו ומתחיל ברכת להתעטף בציצית. סיום הברכה סמוך לכריכת ב' כנפות ימין סביב צוארו לאחוריו בצד שמאל". וראה לקמן סי' כד ס"ה: טוב להסתכל בציצית בשעת עטיפה כשמברך עליהם.

ה) שו"ע סעיף א. ובסידור: "לכתחלה". וראה פס"ד צ"צ תז, ג.

ו) תוספתא ברכות פ"ו, טו. ברכות ס, ב. מנחות מג, א. רמב"ם הלכות ציצית פ"ג ה"ח. שו"ע סעיף ה.

ז) בכת"י נוסף: סעיף ט. וצ"ל: סעיף ח. והוא שם בשו"ע המחבר. וראה לקמן סי' כה סעיף יז.

ח) ב"ח סי' כד. הובא במ"א ס"ק ז. ובסידור נקוד בשב"א. ועי' שער הכולל פ"ב אות ה.