כ

כ אם רוצה ללבוש הטלית קטן מיד בקומועז כדי שלא ילך ד' אמות בלא ציציתעח והרי עדיין אין ידיו נקיות ולא יכול לברך יכול ללובשו בלא ברכה ולכשינקה ידיו ימשמש בציציותיו ויברךעט דהמשמוש הוא כאילו לובשו עכשיופ ואם בדעתו להתעטף בטלית אחרת מיד שינקה ידיו א"צ למשמש ב[זו] ולברך עליה רק יברך על הטלית שלובש אח"כ ויכוין במחשבתו לפטור גם את זאת שלבש כבר:


עז) טור. שו"ע סעיף י. לבוש סעיף יא. וראה לעיל ס"א אודות עטיפה אחר נט"י. ובסדור כתב: והמדקדקים נוהגין לישן בט"ק. ועיי"ש הטעמים.

עח) היינו כשאינו נזהר בחומרת הזהר דלעיל סי' א ס"ז - שלא לילך ד"א ושלא ליגע במלבושיו קודם נט"י.

עט) תוספות ברכות יד, ב ד"ה ומנח. טור ושו"ע. לבוש שם. ובסדור לא כתב עצה זו, כ"א עצה הב' לברך על ט"ג ולפטור הט"ק. וראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 3: אם אסור לברך אזי קודם התפלה - אם אינו לובש ט"ג - ימשמש בד' ציציותיו ויברך אז. וראה בנסמן לעיל סעיף ז.

פ) לבוש שם. וראה גם לקמן סכ"ט. סי' יח ס"ז וש"נ. וכ"ה לענין תפילין כדלקמן סי' כה סכ"ג וש"נ.