כא

כא אם יש לו כמה בגדים של ארבע כנפותפא כולם חייבים בציצית אפילו לובשן כולן כאחתפב שנאמרפג על כנפי בגדיהם הרבה בגדים במשמעפד. ואם לובשן כולם זה אחר זהפה בלי הפסק שיחה בנתייםפו והיה דעתו מתחלהפז בשעת הברכה ללבשם כולם מיד לא יברך אלא ברכה אחת לכולם אפילו אם פשט הראשון קודם שלבש השניפח (ג) אבל אם הפסיק ביניהםפט בשיחהצ או בדברים אחרים צריך לברך על כל אחד ואחד ודוקא כשהפסיק שלא לצורך לבישהצא אבל לצורך לבישה כגון שאמר תנו לי הבגד אין צריך לברך (ד) וכן אם לא היה בדעתו מתחלה בשעת ברכה ללבשם כולם מידצב אע"פ שנמלך אח"כ ולבשם כולם זה אחר זהצג מכל מקום כיון שמתחלה לא היה דעתו כן הוה כמפסיק וצריך לברך על כל מה שנמלך אחר שגמר ללבוש הבגדים שהיה דעתו עליהן בשעת הברכה אבל אם הביאו לו עוד בגדים ללבושצד כשעדיין היה מונח לפניו מאותן הבגדיםצה שהיה דעתו עליהן בשעת הברכה ולא לבשן עדיין בשעה שנמלך ללבוש גם אלו הבגדים שהביאו לו עכשיו אזי לא יחזור ויברך על אלו הבגדים שהביאו לו עכשיו כיון שלא גמר עדיין לבישת בגדים הראשונים שכבר בירך עליהם הרי זה דומה [למי] שלא גמר סעודתו והביאו לו עוד לאכול דא"צ לחזור ולברךצו:


פא) טור ושו"ע ולבוש סעיף יב.

פב) עי' יד שאול.

פג) במדבר טו, לח.

פד) לבוש סעיף יב.

פה) רא"ש הלכות ציצית סי' כ. שו"ע ולבוש שם.

פו) ולענין הפסק שתיקה עי' לקמן סי' רו ס"ג וש"נ.

פז) שו"ת הרשב"א (דפוס רומא) רס"י תיז (הובא באגור סי' ז). שו"ע ולבוש שם.

פח) מ"א ס"ק טז. לבוש שם. ערך לחם סעיף יב.

פט) רא"ש שם. שו"ע ולבוש שם.

צ) מ"א ס"ק יד (בדעת הרא"ש והטור והשו"ע). ועי' בקונטרס אחרון.

צא) עולת תמיד ס"ק טו. הובא בבאר היטב ס"ק יב.

צב) שו"ת רשב"א שם. שו"ע ולבוש שם.

צג) לבוש שם. וראה ב"י.

צד) ט"ז ס"ק י.

צה) עי' תהלה לדוד סק"ח. אהלי שם ח"ז ע' קז.

צו) כדלקמן סי' רו ס"ט וש"נ.