כג

כג הפושט טליתו ובשעה שפושט דעתו לחזור וללבוש מידקא א"צ לברך עליו כשיחזור וילבשנו מיד אפילו לא נשאר עליו טלית קטןקב אפילו פושט בבית זה וחוזר ולובשו בבית אחרקג לא הוי הפסק כיון שחוזר ולובש אותו הטלית בעצמו שכבר בירך עליו וגם לא הסיח דעתו כלל מלבישתוקד לכן נפטר בברכה שבירך עליו כשלבשו בפעם ראשונה אבל אם כשפשטו לא היה דעתו לחזור וללבושקה עד לאחר כמה שעותקו אזי אפילו אם אח"כ נמלך ללבשו תיכף ומיד צריך לחזור ולברך עליו אפילו נשאר עליו טלית קטן ואפילו אם לא יצא מפתח ביתו כלל בינתיים וחוזר ולובשו באותו החדר שפושטו:


קא) טור. רמ"א סעיף יד. וכ"ה בסדור ד"ה הפושט.

קב) ט"ז ס"ק יג.

קג) מ"א ס"ק יח.

קד) עי' דרכי משה.

קה) מ"א שם. ובסדור פסק דגם אם נמלך מועיל מה שנשאר עליו ט"ק. וראה מ"ש בזה בפס"ד צ"צ ב, ג.

קו) ולקמן גבי תפילין (סי' כה סכ"ט) "ב' או ג' שעות". וגבי סוכה (סי' תרלט סי"ג) "שעה ושתים". ועי' אג"ק ח"ג ע' רי ואילך.