כו

כו מי שהיה לבוש טלית ונפלה ממנוקט כשיחזור ויתעטף בה צריך לחזור ולברך כיון שנפלה שלא מדעתו לכן אינו מועיל כלום מה שדעתו שיחזור וילבשנוקי. במה דברים אמורים שנפלה כולה מעל גופו אבל אם מקצתה נשאר על גופו אע"פ שנפלה רובה אין צריך לחזור ולברך כיון שנשאר עליו קצת מהמצוהקיא. ודוקא שאותו מקצת שלא נפל נשאר מונח על גופו אבל אם נשאר מונח על ידוקיב כיון שאין מצוה כלל בהנחתו על היד שהרי עיקר העיטוף הוא בגוף א"כ הרי לא נשאר עליו מהמצוה כלום ולכן כשחוזר ומתעטף בה צריך לחזור ולברך:


קט) שו"ע סעיף טו. ועי' לקמן סי' כה סל"א וסל"ג לענין תפילין בשעת התפלה. ועי' לקמן סי' קסד ס"ב. וראה העו"ב רכז ע' י.

קי) עי' תהלה לדוד סקי"ב. אמרי יושר סי' ט סק"ד.

קיא) ראה חקרי הלכות ח"ה י, א.

קיב) מ"א ס"ק כ.