כט

כט מי שהיה מתפלל תפלת שמנה עשרה ונפל טליתו מעליוקכ והניחו אחרים עליו את הטליתקכא כשיסיים את תפילתו ימשמש בציצית ויברךקכב:


קכ) שיירי כנסת הגדולה הגהות ב"י סעיף י (הובא ביד אהרן).

קכא) אבל הוא עצמו אינו יכול לחזור ולהתעטף משום הפסק, כדלקמן סי' צז ס"ד.

קכב) כדלעיל ס"כ וש"נ. ועי' קובץ דברי תורה יד ע' לט.