ג

ג כל ברכות המצות צריך להיות מעומדט חוץ מברכת השחיטה והפרשת חלהי שאינן מצוה כל כךיא שאינו עושה אלא לתקן מאכלו אבל עשיית המצות עצמן יש מהן שא"צ להיות מעומד ויש מהן שצריכין כאשר יתבאר כל אחד ואחד במקומויב בס"ד:


ט) ב"י. ירושלמי הובא בארחות חיים הלכות ציצית סי' כז. העיטור הלכות ציצית שער שלישי חלק השני בשם דודו.

י) מ"א ס"ק ב.

יא) עי' חקרי הלכות ח"ט יא, ב. מחנה יוסף (ציצית) ע' פח. קטז.

יב) עי' לקמן סי' כה סכ"ז (לענין תפילין). סי' קכח סכ"ג (נ"כ). סי' רעא סי"ט (קידוש). סי' רצו סט"ו (הבדלה). סי' תפט ס"ד (ספה"ע). סי' תקפה ס"א (תק"ש). סי' תרז ס"ז (וידוי).