ד

ד העטיפה בציציתיג אמרו חז"ליד שצריך להיות דוקא מעומד ומצאו להם סמך ורמז מן התורה נאמר כאן בציציתטו והיה לכם ונאמר בעומרטז וספרתם לכם מה לכם האמור בעומר צריך להיות מעומד כמו שיתבאר לקמן בסימן תפ"טיז אף כאן מעומד:


יג) סמ"ק סי' צב בהג"ה. טור. ארחות חיים הלכות ציצית סי' כח בשם י"א. ט"ז ס"ק א. מ"א ס"ק ב.

יד) רבינו טוביה במדרש לקח טוב סוף פרשת שלח (בשם יש אומרים). הביאו העיטור שם. וכ"ה בסידור. וראה לקמן סי' תפט ס"ד דהיינו רק לכתחלה "לפי שדרשה זו אינה אלא אסמכתא". וכ"ה בסי' תקפה ס"א, ושם: ולפיכך לא יסמוך על שום דבר בענין שאם ינטל אותו דבר שסמך עליו היה נופל שאין זו עמידה אלא סמיכה. ועי' מחנה יוסף ע' צב. קיז.

טו) במדבר טו, לט.

טז) ויקרא כג, טו.

יז) סעיף ד.