ה

ה יש אומריםיח מדתקנו חז"ליט לברך להתעטף בציצית מכלל דהמצוה היא להתעטף דוקא וכל עטיפה שאינה כעטיפת הישמעאלים אינה נקראת עטיפה אלא לבישהכ ולכן צריך להתעטף בטליתו כעטיפת הישמעאלים דהיינו לכסות הראש עם הפנים עד גומות שבלחי למטה מפיוכא ולדבריהם טליתות קטנות שלנו שאין בהם עטיפת הראש פטורים מציצית לגמריכב:


יח) טור (והעיטור הלכות ציצית שער ב חלק השלישי) בשם הגאונים. ב"י.

יט) תוספתא ברכות פ"ו, טו. ברכות ס, ב. מנחות מג, א.

כ) מו"ק כד, א.

כא) רש"י שם ד"ה גובי דיקנא. ועי' בדה"ש סי' ז סקי"ד ופסקי הסדור סכ"ג, דהיינו שבחלק תחתון של הטלית יכסה עד גומות שבלחי. ובסידור "וא"צ לכסות ראשו עד פיו". ובס' המנהגים - חב"ד ע' 3 "אבל נוהגין לכסות בחלקו העליון של הט"ג גם העינים". וראה אג"ק חי"ג ע' רכה איך אפשר שעטיפת הישמעאלים תהי' באופן שהעינים מכוסות. וראה מחנה יוסף ע' קיח.

כב) נימוקי יוסף הלכות ציצית (ד"ה אמר רב ציצית אינה צריכה ברכה) בשם הריטב"א. ועי' יד שאול. מחנה יוסף ע' צה.