ו

ו אבל יש אומריםכג שכל כסות של ד' כנפות אע"פ שאין בה עיטוף חייבת בציצית שהרי נאמר בתורהכד על כנפי בגדיהם וכל מלבוש ובגד במשמע והעיטוף אין לו אפילו רמז בתורה כללכה ומה שתקנו חכמים לברך להתעטף בציצית היינו לפי שהיה מנהגם לעטוף ראשם בטליתםכו ואף בימיהם לא היו מתעטפין כעטיפת הישמעאלים אלא כדרך בני אדם שמתעטפין בכסותם ועוסקין במלאכתםכז פעם בכיסוי הראש ופעם בגילוי הראש לכן אף אנחנו אף שאנו מברכין להתעטף בציצית אין אנו צריכין יותר והלכה כסברא הב'כח. ומכל מקום כדי לקיים מצות ציצית מן המובחרכט נכון הדבר להתעטף כעטיפת הישמעאלים בשעת ברכהל ויעמוד כך כדי הילוך ד' אמות ובזה יוצא אף לסברא הראשונה דעיקר הקפידא היא בשעת לבישהלא דהא אם היה רוצה היה מסירה ממנו לגמרי אחר כך:


כג) נימוקי יוסף שם בשם הריטב"א.

כד) במדבר טו, לח.

כה) תרומת הדשן סי' מה. ט"ז ס"ק ד.

כו) נימוקי יוסף שם בשם הריטב"א. תרומת הדשן שם. לבוש סעיף ב.

כז) טור ובעל העיטור (שם).

כח) שו"ע סעיף ג.

כט) ראה נימוקי יוסף שם בשם הריטב"א. מרדכי הלכות ציצית.

ל) מ"א ס"ק ב בשם כתבים (פרי עץ חיים שער הציצית פ"א). ב"י בשם תרומת הדשן סי' מה.

לא) תרומת הדשן שם. מ"א ס"ק ה. ועי' מחנה יוסף ע' צז.