ז

ז וכן יעשה בטליתות קטנים שלנו אע"פ דקיימא לן דיוצאין בה ידי חובת ציצית אע"פ שאין בהם עיטוף מכל מקום כדי לצאת לדברי הכל (א) אם רוצה לברך להתעטף בציצית טוב שיניח הטלית קטן על ראשו ורוחב הטלית יהיה לקומתולב שכן הוא דרך העיטוףלג ויעמוד כך מעוטף לפחות כדי הילוך ד' אמות ואח"כ ימשכנו מעל ראשו וילבשנולד ודוקא בבגד שעושין כעין חתיכה אחת מרובעת ובית הצואר באמצעלה וא"כ כשמתעטף בארכו [סביב] ראשו ורוחב גופו כמו שנתבאר דזהו דוקא מיקרי עיטוף הוי ליה ב' ציצית מצד זה וב' ציצית מצד זה אבל אם הבגד תפור א"כ כשיתעטף בארכו סביב ראשו ורוחב גופו אזי יבאו כל הד' ציצית מצד אחד ולא נכון לעשות כן כמו שיתבאר לקמןלו לכן ילבשנו כדרכו ולא יתעטף בו כלל על ראשו ולא יברך עליו להתעטף בציצית אלא יברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות ציצית וכן אפילו על טלית קטן העשוי מחתיכה אחת מרובעת ואינו תפור אם לובשו כדרכו ואין מעטף בו ראשו מברך ג"כ על מצות ציציתלז:


לב) שו"ע סעיף ג. וכ"ה בסדור. ובפס"ד צ"צ תז, ד "נראה שאף שיעשה כן עכ"ז לא יברך קודם עיטוף הראש כ"א אחר שיתעטף בו ראשו וקצת גופו יברך בעודו מעוטף ותיכף ילבישו על גופו כנהוג, כדי שיהיה חל הברכה גם על הלבישה שלזה הוא עשוי". וראה פסקי הסידור סכ"ד שהוכיח כן גם מכתבי האריז"ל. ובס' המנהגים - חב"ד ע' 3 "מברכים על מצות ציצית כיון שאין בט"ק שלנו שיעור עיטוף". וראה אג"ק חט"ז ע' רעא שאם אין בו שיעור הרצוי ועדיין אינו לובש טלית גדול ישמע מהמברך על ט"ג. ועי' מחנה יוסף ע' צח ואילך.

לג) בעל העיטור שם. טור.

לד) שו"ע שם.

לה) מ"א ס"ק ד.

לו) סי' י סכ"ב.

לז) רמ"א סעיף ו. נימוקי יוסף שם בשם הריטב"א. ארחות חיים הלכות ציצית סי' כג בשם רבינו יונה.