ח

ח אותן שאין מתכסים בטליתם אלא הראש וסביב הצואר בלבדלח ואין מקפידין לכסות את הגוף צריך למחות בידם דעיקר העיטוף הוא בגוף לכולי עלמא ולא נחלקו בסעיף ה' אלא אם צריך ג"כ לכסות הראש בטליתו אבל כסוי הראש בלבד בלי כסוי הגוף לכולי עלמא לא נקרא כסות כלל (עיין סי' יו"דלט):


לח) לחם חמודות הלכות ציצית אות ע. מ"א ס"ק ב.

לט) בדפוס ראשון נוסף: סע"ו (ואוצ"ל: סעיף י'. והוא שם בשו"ע המחבר). וראה לקמן סי' י סעיף כ.