ט

ט נהגו לעשות עטרה לטליתמ מחתיכת משימא לסימן שאותן ציצית שלפניו יהיו לעולם לפניו ולא יורידן למטהמב שמעלין בקודש ואין מורידיןמג והאר"י ז"ל לא היה מקפיד על זהמד. טוב ליזהר שבשעת עטיפה יזרוק כל הד' ציצית לצד שמאל כעטיפת הישמעאלים כדי הילוך ד' אמותמה:


מ) ים של שלמה יבמות פ"א סי' ג. עמק הברכה ח"ב סי' יג. של"ה מסכת חולין. מ"א ס"ק ו.

מא) מ"א שם. וראה ים של שלמה שם.

מב) עמק הברכה שם. של"ה שם.

מג) מנחות לט, א. ים של שלמה שם. עטרת זקנים ס"ק ד.

מד) פרי עץ חיים שער הציצית פ"א. מ"א שם.

מה) פרי עץ חיים שם. יד אהרן בשם האריז"ל. באר היטב ס"ק ג. וראה שו"ת רדב"ז ח"ג סי' תקעא בשם רב סעדיה גאון (בפירושו לפרשת בא). ובסדור מבאר בפרטיות אופן עטיפה זו.