ט איזה בגדים חייבים בציצית ואיזה פטורים מציצית ובו ט' סעיפים:

א

א כתוב אחדא אומרב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת שאין צריך לומר הכנףג שהרי כבר נאמרד ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ומה תלמוד לומר הכנף ללמדך שתהא הציצית נעשית ממין הכנף דוקא ואם [ה]טליתה של משי צריך לעשות הציצית של משי וכתוב אחד אומרו לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך על ארבע וגו' משמע שהציצית נעשית מהצמר או [מ]הפשתים דוקאז הא כיצדח ציצית של צמר או של פשתים פוטרין בין בטלית של צמר או פשתים בין בטלית של שאר מינים ועל זה נאמר צמר ופשתים [גדילים] תעשה לך אבל ציצית של שאר מינים אין פוטרין אלא בטלית העשוי ממין הציצית כגון ציצית של משי בטלית של משי ושל קנבוס בטלית של קנבוס:


א) רבא בגמרא מנחות לט, ב. שבת כז, ב. יבמות ד, ב. נזיר נח, א. וראה תוס' מנחות שם ד"ה ורב נחמן. רא"ש הלכות ציצית סי' יח. רמ"א סעיף א. יד שאול.

ב) במדבר טו, לח.

ג) רש"י שבת שם ד"ה כתיב.

ד) במדבר שם.

ה) רש"י יבמות שם ד"ה כתיב.

ו) דברים כב, יא-יב.

ז) רש"י יבמות שם.

ח) רבא בגמרא שם.