ט איזה בגדים חייבים בציצית ואיזה פטורים מציצית ובו ט' סעיפים:

ב

ב אע"פ שפתיל תכלת האמור בתורה הוא צמר שצבוע בצבע תכלתט מכל מקום מטילין אותו אפילו בטלית של פשתן מן התורה מפני שכלאים הותרה בציציתי אבל חכמים אסרו בטלית של פשתןיא גזירה שמא יטילו ג"כ בכסות לילה ונמצא לובש כלאים שלא במקום מצוהיב ואפילו ציצית של פשתים אסור בטלית של פשתן גזירה שמא יטיל בה ג"כ תכלתיג לפיכך אין לעשות כלל טלית של פשתןיד כיון שהיא פטורה מן הציצית לגמריטו במה דברים אמורים בזמן שהיה התכלת מצויטז אבל בזמן הזה כיון שאין תכלת מצוי שלא שייך למגזר שמא יטיל תכלת בטלית של פשתן לכן אם אי אפשר לו רק בטלית של פשתן יש להתיר להטיל בו ציצית של פשתים ומותר ג"כ לברך עליויז ואם ירצה יעשה כנפות של עור ויטיל בו ציצית של צמריח עיין בי"ד סי' ש' ס"ה:


ט) גמרא יבמות שם. תשובות מהר"ם דפוס פראג סי' תמד.

י) גמרא יבמות שם. מנחות לט, ב. תוס' שם מ, א ד"ה כיון. וראה חקרי הלכות ח"א ד, א.

יא) גמרא מנחות מ, ב. עיטור הלכות ציצית שער ב חלק הראשון. רא"ש הלכות ציצית סי' א. וראה רמב"ם הלכות ציצית פ"ג ה"ז. ועי' חקרי הלכות ח"א ד, א.

יב) לבוש סעיף ו. וראה רש"י שם ד"ה ר' זירא.

יג) רא"ש בתשובה כלל ב סי' ח. ר"ת בתוס' מנחות מ, א ד"ה סדין ושבת כה, ב ד"ה סדין ובתשובת הרא"ש הנ"ל.

יד) שו"ע סעיף ו (בשם  יש אומרים).

טו) ראה חקרי הלכות ח"א ע' 8.

טז) רא"ש בתשובה שם. רמ"א סעיף ו.

יז) ב"י. ובסדור: אין לעשות טלית של פשתן כלל ובשעת הדחק הגדול יעשה כו' וכן בטלית קטן.

יח) מ"א ס"ק ח. וראה יד שאול. חקרי הלכות ח"ה ע' 20. וראה לקמן סי' י ס"ח-ט.