ג

ג ונכון ליזהר שלא להטיל ציצית של פשתיםיט אפילו בבגד של כל שאר המינים גזירה שמא יטיל גם כן בבגד של צמרכ אבל אם אי אפשר לו רק בציצית של פשתים מותרכא כמו שנתבאר בטלית של פשתן:


יט) רבינו פרץ בהגהת סמ"ק סי' לא. טור. רמ"א סעיף ב.

כ) טעם הראשון במהר"י אבוהב. ט"ז ס"ק ט. מ"א ס"ק ב.

כא) אלי' זוטא ס"ק ז. לחם חמודות הלכות ציצית סי' יח סוף ס"ק נד.