ד

ד (א) יש אומריםכב שאין ציצית של צמר ופשתים פוטרין בבגדים של שאר מינים אלא א"כ יהיו הציצית צמר ופשתים יחדיו דהיינו ב' חוטין תכלת וב' חוטין פשתים שנאמר צמר ופשתים יחדו גדילים תעשה לך אבל ציצית של צמר לבד או של פשתים לבד אין פוטרין אלא במינן ואף על פי שאין המנהג כןכג שהרי מטילין ציצית של צמר בטלית של משי מכל מקום כל ירא שמים יחמיר לעצמוכד לעשות ציצית של משי בטלית של משי וכן בשאר כל המינים. ומפני שיש אומריםכה שכל בגד שאינו מצמר ופשתים אינו חייב בציצית כלל מן התורה אלא מדברי סופרים לכן הרוצה לקיים מצוה זו מן המובחרכו יזהר שיהיה לו טלית גדול וטלית קטן של צמר לבן ויטיל בהם ציצית של צמר לבן ובזה מקיים מצות ציצית בלי שום פקפוק:


כב) מהר"מ בתשובות דפוס פראג סי' תמד. ובהגהות מיימוניות הלכות ציצית פ"ג אות ו.

כג) תרומת הדשן סי' מד.

כד) מ"א ס"ק ג.

כה) תנא דבי רבי ישמעאל ורב נחמן מנחות לט, ב. רי"ף הלכות ציצית. רמב"ם הלכות ציצית פ"ג ה"ב.

כו) שו"ע ולבוש סעיף ו. ב"ח. וראה לקמן סעיף ט וש"נ.