ה

ה טלית שהשתי שלה של צמר והערב של משיכז או שאר מינים וכן להיפוך אין תקנה לטלית זו לדברי האומרים דציצית של צמר אינן פוטרים בבגדים של שאר מיניםכח שהרי אינו יכול להטיל בה ציצית של צמר מפני שמעורב בה שאר מינים ולא ציצית של שאר מינים שהרי צמר מעורב בה לכן כל ירא שמים לא יתלבש כלל בבגד כזה. ואותן שנוהגין להטיל ציצית של צמר בטלית של משיכט יטילו ג"כ בטלית זו ציצית של צמר ומכל מקום נכון הדבר שלא יברך על טלית שיש בה תערובות חוטי משי אם ציציותיהל הן של צמר וכל שכן אם כולה של משי או מינים אחרים והציצית הן של צמר רק שיברך על טלית אחרת ויפטר גם את זו (ב) אבל אם הציצית הם ממין הטלית כגון של משי לטלית של משי ושל קנבוס לטלית של קנבוס יכול לברך עליו:


כז) רדב"ז הובא בכנסת הגדולה. מ"א ס"ק ד.

כח) לעיל סעיף ד.

כט) רדב"ז שם. מ"א שם וסי' ח ס"ק טז בשם אגודה מנחות סי' יד.

ל) ראה יד שאול.