ז

ז אין לעשות כל הד' ציצית אלא ממין אחדלב כגון טלית של משי לא יטיל בה קצת הציצית של צמר וקצתם ממשילג מפני שאפשר שלא אמרה תורה שציצית של צמר או פשתים פוטרין בכל המינים אלא כשעושה כל הציצית מהם אבל קצת ציצית ממין הטלית וקצת מצמר או פשתים שמא לא צותה התורה והרי זה ספק פסול מן התורהלד:


לב) שו"ע ולבוש סעיף ד. תרומת הדשן סי' מד. וראה חקרי הלכות ח"א ה, א.

לג) בכת"י: של משי.

לד) לבוש שם.