ח

ח בכל התורה לא נקרא צמר סתם אלא צמר רחלים בלבדלה אבל של עזים נקרא נוצה ושל גמלים ושל ארנבים אע"פ שהם נקראים צמר מכל מקום אין נקרא צמר סתם אלא בשם לווי צמר גמלים צמר ארנבים לפיכך ציצית הנעשה מהם אינן פוטרין את הטלית אלא א"כ הטלית הוא ממין הציצית כדין ציצית הנעשים משאר מינים שהרי גבי ציצית כתיב בתורה צמר סתם צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך:


לה) ב"י (ע"פ ירושלמי כלאים פ"ט ה"א). לבוש סעיף ג (הב').