ט

ט יש אומריםלו כיון שלמדנו מן התורה שצריך לעשות הציצית ממין הכנףלז א"כ צריך שיהיה ג"כ צבעם ממין צבע הכנף כגון אם הטלית אדומה מטילין לה ציצית אדומים ואם היא ירוקה מטילין לה ציצית ירוקים. ויש אומריםלח שלא הקפידה תורה אלא על ממשות הציצית שיהיה ממין ממשות הטלית אבל הצבע לא הקפידה תורה כלל שיהא דוקא ממין צבע הטלית וכן הלכה וכן נוהגין באלו הארצותלט לעשות ציצית לבנים אפילו בבגדים צבועים ומשום שאמרומ חז"למא שנתעטף הקב"ה כש"ץ וכתיבמב לבושיה כתלג חיוור ראוי לכל מדקדק במעשיו לעשות ג"כ הטלית קטן וגדול לבניםמג כדי שיהיה יוצא לדברי הכל כשיעשה הציצית לבנים:


לו) רש"י מנחות מא, ב ד"ה מיתיבי טלית. רמב"ם הל' ציצית פ"ב ה"ח. שו"ע ולבוש סעיף ה.

לז) כדלעיל סעיף א.

לח) תוספות מנחות שם ד"ה אין. טור בשם הר"י. הגהות מיימוניות הל' ציצית פ"ג אות ו (בשם מהר"ם). שו"ת רשב"א ח"ג סי' רפ. לבוש שם.

לט) תרומת הדשן סי' מו. רמ"א ולבוש סעיף ה.

מ) ים של שלמה פ"ק דיבמות סי' ג בשם תשובת ר' ישראל מברונא. ב"ח סוס"י כד. עטרת זקנים ס"ק ד.

מא) ר"ה יז, ב.

מב) דניאל ז, ט.

מג) ט"ז ס"ק ח. וראה גם לקמן סי' יח ס"ג. ומ"מ נתפשט המנהג לצבוע בקצה הטלית פסים שחורים לזכר התכלת. ראה בזה ציצית הלכה למעשה ע' נד וש"נ. כפר חב"ד 400 ע' 33. קובץ העו"ב תקלב ע' 31. וראה רשימת דברים ח"ב ע' ריח.