יא

יא יכוין בהנחת התפיליןמא שצונו הקב"ה לכתוב ד' פרשיות אלומב שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצריםמג ולהניחן על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד המוח כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו שהם מורים על יחודו ואשר לו הכח והממשלה לעשות בעליונים ובתחתונים כרצונו וישעבד להקב"המד הנשמה שהיא במוחמה וגם תאות ומחשבות לבו לעבודתו יתברך וע"י הנחת תפילין יזכור את הבורא יתברך וימעיט הנאותיו:


מא) טור. שו"ע סעיף ה. וראה אהלי שם ח"ו ע' קפח.

מב) כדלקמן רס"י לב. וראה שיחת י' שבט תשכ"ח סעיף ה. לקו"ש חי"ז ע' 188 בשוה"ג.

מג) וכ"ה בסדור ד"ה אחר שלבש עיי"ש. וראה העו"ב תשפב ע' 70.

מד) תלמידי רבינו יונה ברכות יד, ב (ד"ה הרוצה). שו"ע שם. וראה העו"ב רטז ע' כ. רכ ע' יב.

מה) ראה תניא פ"ט.