כח

כח כל דבר שבעלי הקבלה והזוהר חולקים עם הגמראקכח או הפוסקים הנמשכים אחר הגמרא הלך אחר הגמרא או הפוסקים הנמשכים אחריהקכט ומכל מקום אם בעלי הקבלה מחמירים יש להחמיר ג"כ אבל אין אנו יכולים לכוף את הצבור להחמיר וכן כל דבר שלא הוזכר כלל בגמרא ופוסקים אע"פ שנזכר בקבלה אין אנו יכולים לכוף את הצבור לנהוג כן:


קכח) מ"א שם בשם כנסת הגדולה (כללי הפוסקים אות א-ב).

קכט) וראה שער הכולל פ"א אות א, שיש בזה הפרש בין מהדו"ק למהדו"ב ולסידור, ששם הכריע כהמקובלים. ומביא שם מכ"מ שיש לפסוק כהסידור נגד השו"ע שלו. ראה גם לקו"ש חי"א ע' 246 וחל"ג ע' 98.