ה

ה יש מהחכמיםל שהיו נוהגין לחלוץ תפילין של ראש ביד שמאל שהיא יד כההלא כדי להראות שקשה עליו חליצתןלב מפני שמצותן כל היום אלא שמפני שאין לנו גוף נקי אנו חולצין מיד אחר התפלה:


ל) מהר"ש מלובלין רבו של השל"ה (מובא בהגהת השל"ה בעמק הברכה ח"ב סי' טו. של"ה מסכת חולין).

לא) כדלעיל רס"י כז.

לב) עמק הברכה ושל"ה שם. מובא במ"א ס"ק ג.