ד

ד היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמהכט דהיינו צאת הכוכביםל ואינו רוצה לחולצן ולישא אותן בידולא שמא יפלו מידו מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו מפני הרואיםלב שלא יטעו לומר מותר להניח תפילין לכתחילה בלילה וכן היושב בבית המדרש ותפילין בראשולג וקידש עליו בערב שבת ויום טוב שאין זמן תפיליןלד ואינו יכול לחלוץ ולהניחן שם בבית המדרש שבשדה מפני שאינו מקום המשתמרלה מניח ידו עליהן עד שיבא לביתו שמשום בזיון התפילין התירו להכניסן דרך מלבוש לעירלו ואם יש בית קרוב לחומה שמשתמרין שם חולצן ומניחן שםלז ולא ילך בהן יותר בעיר בין בלילי שבתות ויום טוב בין בלילי החול:


כט) ביצה טו, א. טור ושו"ע סעיף ד.

ל) מרדכי הלכות תפילין (יג, א). מ"א סק"ב. וראה גם לעיל ס"ב. אבל  בסידור כתב: אין להניח תפילין אחר תחלת השקיעה.

לא) תוספות שם ד"ה היה. לבוש סעיף ד.

לב) ב"י. מ"א ס"ק ו.

לג) ביצה שם. טור ושו"ע שם.

לד) כדלקמן רס"י לא.

לה) רש"י שם ד"ה בבית המדרש.

לו) רש"י שם ד"ה מניח. לבוש סי' ל סעיף ד. וראה גם לקמן סי' רסו סכ"ז. סי' שא סנ"א.

לז) ביצה שם. טור ושו"ע שם.