ה

ה מי ששכח ולא הניח תפילין כל היוםלח ונזכר אחר שהתפלל תפלת ערבית מבעוד יום יש מי שאומר שאסור לו להניחן אז לפי שכבר עשאו לזמן זה לילהלט (וזמן שכיבה בקריאת שמע ותפלה של ערביתמ) ואם יניח בו תפילין יחזור ויעשהו יוםמא והרי הן ב' קולות שסותרות זו את זומב אבל אם הוא לא התפלל עדייןמג אפילו הציבור התפללו אין בכך כלוםמד כיון שהוא אין עושה ב' קולות שסותרין זו את זו ויש מי שחולק על זהמה וטוב לחוש לסברא האחרונה:


לח) מהרא"י בתרומת הדשן ח"ב סי' קכא. שו"ע ולבוש סעיף ה .

לט) מהרא"י שם. ט"ז ס"ק ז.

מ) ראה מ"מ וציונים.

מא) לבוש שם.

מב) ט"ז שם.

מג) מ"א ס"ק ז. אלי' זוטא ס"ק ב.

מד) ראה לקמן סי' רסא קו"א סק"ג בסופו.

מה) עי' ביו"ד סי' קצו סעיף א ברמ"א. וכן משמע מלשון ש"ך שם ס"ק ג. וראה תהלה לדוד ס"ק ג. יגדי"ת (נ.י.) כ ע' תעז. כב ע' עדרת. העו"ב תקנז ע' 44. תקנח ע' 30. תקסב ע' 26. תשסח ע' 69.