מז

מז בין בספר תורה בין בתפילין ומזוזות אין להניח חלק כלל בין פסוק לפסוק יותר מבין תיבה לתיבה בפסוק אחדשפג מפני שאין אנו בקיאים בהפסק הפסוקים שנפסקו למשה מסינישפד ומכל מקום אם הניח לא פסלשפה אם לא הניח כשיעור ריוח שבין פרשה לפרשה שהיא לכתחלה כג' תיבותשפו אשר אשר אשר מאותו הכתב ובדיעבד כתשעה אותיות קטנות שהן יודין של אותו הכתב כמו שכתוב בי"ד סי' ער"השפז:


שפג) ספר הזכרונות זכרון ט פרק ג. כנסת הגדולה (הגה"ט). מ"א ס"ק מה.

שפד) קידושין ל, א. מ"א שם.

שפה) שו"ת ריב"ש סי' רפו. רמ"א יו"ד סי' רעד סעיף ז.

שפו) רמב"ם הלכות ס"ת פ"ז ה"י. לבוש סעיף לו. אלי' רבה ס"ק נה.

שפז) סעיף ב וש"ך שם ס"ק ד.