נח

נח ד' בתים של ראשתסד צריכים להיות מעור אחד שנאמרתסה ולזכרון בין עיניך זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות וחתיכות עור תפורים יחד חשובים כעור אחדתסו (וה"ה אם הם דבוקים בדבקתסז) ומכל מקום טוב ונכון לעשותם מעור אחד ממשתסח שנוטלין עור עגל הרך ומכניסין אותו בחריצי הדפוס ומניחין אותו כך עד שיתייבש ונוטלין הדפוס מתוכו ונמצאו הבתים עשוים מאליהםתסט:


תסד) מנחות לד, ב.

תסה) שמות יג, ט.

תסו) ספר התרומה סי' רה. מ"א ס"ק נב.

תסז) עי' שו"ע סוף סעיף מז בהג"ה ובב"י שם. ואור זרוע ח"א סי' תקלט (הובא בדרכי משה). ורוקח הובא בהגהות ברוך שאמר אות קח. וראה חקרי הלכות ח"ה נ, ב.

תסח) ספר התרומה שם.

תסט) רש"י מנחות שם ד"ה בד' בתים בעור אחד.