סג

סג וכן אורך ורוחב הבתים אין לו שיעורתק אבל אורך ורוחב התיתורא יש לה שיעורתקא שיהיה לכתחילה יותר מכאצבע לכל הפחות (יג)תקב שהרי אמרו חכמיםתקג מקום יש בראש להניח ב' תפילין ואם היו כשרים בכאצבע היה מקום להניח ג' תפילין והגאונים אמרותקד שהבתים של ראש צריך להיות אצבעים על אצבעיםתקה לכתחילה ואם פיחת לא פסלתקו (יד) ובתים של יד אצבע על אצבעתקז לכתחילה וכל אצבע סתם היא גודלתקח ויש לחוש לדבריהםתקט אף שלא נהגו כן:


תק) רא"ש בסדר תיקון תפילין. טור ושו"ע סעיף מא.

תקא) עי' רא"ש שם.

תקב) עי' בקו"א.

תקג) עירובין צה, ב. וראה גם לקמן סי' לד ס"ד.

תקד) שימושא רבא (הועתק ברא"ש סוף הל' תפילין). רא"ש בסדר תיקון תפילין. תוד"ה מקום עירובין צה, ב.

תקה) ראה גם אגה"ק סי' י (קטו, א). וכן הוא מנהג חב"ד (ראה אג"ק חי"א ע' שו וע' שסד. חי"ג ע' רנא. חט"ו ע' תלז).

תקו) שמושא רבא שם.

תקז) (כנה"ג) בעל העיטור הל' תפילין סוף ח"ג בשם שמושא רבא. ס' התרומה סי' רט. עי' בקו"א.

תקח) רמב"ם הל' ס"ת פ"ט ה"ט. וראה גם לעיל סי' יא ס"ה-ו וש"נ. לקמן סי' תקפו סי"ג. סידור הל' ציצית ד"ה ואם לא נקרע. ולפי שיעורי הגרא"ח נאה הוא 2 סנטימטר (ראה שיעורי תורה פ"ג סכ"ד-כה).

תקט) מ"א ס"ק נ"ו.