לז זמן הנחת התפילין ובו ג' סעיפים:

א

א גדול שכר מצות תפיליןא וכל מי שאינו מניחןב הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופן ואף אם נמנעג מפני שצריכים גוף נקיד ושמא לא יזהר בקדושתן עבירה היא בידו שבשעת קריאת שמע ותפלה עכ"פ בקל יוכל ליזהר ושנו חכמיםה ליום הדין אם יהיה זכאי במצות תפילין כף זכות מכרעת ואם פשע בהן כף חובה מכרעת שאין לך גדולה בכל מצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפיליןו שנאמרז למען תהיה תורת ה' בפיך לכך צריך כל אדם שיהא זהיר במצות תפיליןח וכל הזהיר בהן מאריך ימיםט:


א) שמושא רבא (הובא ברא"ש סוף הלכות תפילין). טור ושו"ע סעיף א.

ב) ר"ה יז, א. טור ושו"ע שם.

ג) רא"ש פ"ק דר"ה סי' ה. הובא בב"י. וראה מ"א ס"ק א.

ד) שבת מט, א.

ה) ר"ה שם. תשובת רב יהודאי גאון (בשבלי הלקט ענין תפילין). רא"ש הל' תפילין סי' כח (הובא בב"י).

ו) קידושין לה, א. תשובת רב יהודאי גאון שם. רא"ש שם.

ז) שמות יג, ט.

ח) רא"ש שם. עי' תהלה לדוד ס"ק א. חקרי הלכות ח"ה נז, ב.

ט) מנחות דף מד ע"א. תשובת רב יהודאי גאון בארחות חיים הלכות תפילין סי' א.