לז זמן הנחת התפילין ובו ג' סעיפים:

ב

ב מצותן להיות עליו כל היוםי אבל מפני שצריכין גוף נקייא שלא יפיח בהןיב וצריך שלא יסיח דעתו מהם על דרך שנתבאר בסי' כ"חיג ואין כל אדם יכול ליזהר בזה נהגו שלא להניחן כל היום ומכל מקום צריך כל אדם ליזהר בהן להניחן בשעת קריאת שמע ותפלהיד (שהרי באותה שעה בע"כ הוא נזהר מהפיחטו והיסח הדעתטז בענין שנתבאר בסי' כ"ח):


י) טור ושו"ע סעיף ב. וראה סמ"ג עשין ג. רא"ש הל' תפילין סי' כח.

יא) ר' ינאי שבת מט, א.

יב) אביי שם.

יג) סעיף א.

יד) ראה גם לעיל רס"י כה.

טו) כדלקמן סי' פ ס"א ובסי' קג סוס"ב לענין תפלה. ועי' סי' פ ס"ג לענין ק"ש. וראה לקמן סי' לח סוף ס"א.

טז) כדלקמן סי' סא ס"א לענין ק"ש, ובסי' צח ס"א לענין תפלה.