מו הלכות ברכות השחר ושאר ברכות ובו י"א סעיפים:

א

א ברכות השחרא תקנום חכמים על סדר העולם והנהגתוב מה שהבריות נהנין בכל יוםג שיברכו להקדוש ברוך הוא על זה בפעם ראשונה שנהנין הנאה זוד בכל יום ויום להשלים מנין המאה ברכותה שחייב כל אדם לברך בכל יום ויוםו מערב ועד בקרז כמו שתיקן דוד המלך עליו השלוםח ע"י מעשה שהיו מתים בכל יום מאה נפשות מישראל ולא היו יודעים על מה היו מתים עד שחקר והבין ברוח הקודש ותיקן מאה ברכות בכל יום ורמז לדבר נאום הגבר הוקם עלט על בגימטריא ק' וסמך לדבר מן התורהי ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אל תקרי מה אלא מאהיא.

והן מאה ברכות שהן ליראה את ה'יב ולאהבה אותו ולזכרו תמידיג על ידי הברכות שמברך תמיד ערב ובוקר וצהרים בג' תפלות וברכות השחר ושאר ברכות הקבועות בכל יום ובכל עת והן ק' ברכותיד אף ביום התעניתטו נ"ז בג' תפלותטז וב' לפני קריאת שמע של ערבית וג' לאחריהיז עם יראו עינינויח הרי ס"ב ובסעודת הלילה מברך ח' ברכות על נטילת ידיםיט והמוציאכ וד' של ברכת המזוןכא ועל כוס שבברכת המזון מברך לפניו ולאחריוכב הרי ע' ואח"כ ברכת המפיל כשהולך לישןכג ועל נטילת ידים בשחרכד ואשר יצר ואלהי נשמהכה הרי ע"ד וט"ו ברכות מהנותן לשכוי עד הגומל חסדים טוביםכו הרי פ"ט וג' ברכות התורהכז וב' של תפיליןכח וא' של ציציתכט וברוך שאמר וישתבחל ושתים לפני קריאת שמע ואחת לאחריהלא הרי ק'.

ובשבת חסרו מג' תפלות ל"ו ברכותלב וב' ברכות של תפיליןלג וברכת יראו עינינולד ונתוספו ז' של מוסףלה וט"ז של ב' סעודותלו וב' של קידוש הלילה כשמקדש על הכוסלז וא' של קידוש היוםלח הרי כ"ו חסרו י"ג צריך למלאותן בפירות ומיני בשמיםלט ואם אין לומ יכוין וישמע ברכות הקוראין בתורה והמפטירמא ויענה אחריהן אמן כמ"ש בסי' רפ"דמב אבל אם לא ישמע הברכה אע"פ שיודע איזה ברכה מברך ועונה אחריה אמן אינה עולה לו למנין ק' ברכותמג אבל מי שיש לו פירות אינו יוצא בשמיעת הברכות וביום הכפורים יכול להריח ולמלאות מנין ק' ברכותמד אך אי אפשר לברך על כל פעם אם לא בהיסח הדעתמה כמו שיתבאר בסי' רי"זמו והשאר יכוין בשמיעת הברכות בחזרת הש"ץמז וכן יעשה מי שמתענה מבעוד יום שחסרו לו ח' של סעודת הלילה:


א) ברכות ס, ב.

ב) טור. לבוש ס"א.

ג) לבוש שם. וראה לקו"ש חי"ד ע' 154.

ד) ראה ס' הפרדס לר' אשר ב"ר חיים שער ט פ"ד. וראה גם לעיל סי' ו ס"ח. לקמן סי' מז ס"ז. ולקמן ס"ב-ג יתבאר אם מברכין אותן מיד כשנהנה הנאה זו.

ה) טור. לבוש ס"א. וראה שו"ת מן השמים סי' יב.

ו) מנחות מג, ב. רמב"ם הל' תפלה פ"ז הי"ד. טור ושו"ע ס"ג. וראה לקמן סי' רמט קו"א סק"ד בסופה.

ז) סדר היום (מאה ברכות): "להתחיל ולמנות מתפלה ערבית".

ח) ראבי"ה ברכות סי' קמו וטור בשם רב נטרונאי גאון. סדר רב עמרם גאון. לבוש ס"א. ט"ז ס"ק ג. וראה תנחומא פ' קרח. במדבר רבה פי"ח, כא.

ט) שמואל ב כג, א.

י) דברים י, יב. מנחות שם. ראבי"ה טור ולבוש שם.

יא) סדר רב עמרם סי' א. רש"י מנחות שם ד"ה מה. רי"ף ורא"ש סוף ברכות סי' כד.

יב) לבוש שם. וראה רמב"ם הל' ברכות פ"א ה"ד.

יג) רמב"ם שם ה"ג-ד.

יד) ראה רמב"ם הל' תפלה פ"ז הי"ד-טו. ב"י. סדר היום שם. מ"א ס"ק ח. התוועדויות תנש"א ח"א ע' 226.

טו) מ"א ס"ק ח.

טז) כדלקמן רס"י פט.

יז) כדלקמן רס"י נט.

יח) תשובת רב נטרונאי (סי' ט, ובאוצה"ג ברכות חלק התשובות סי' שסט). סמ"ג עשין יט. וראה טור ושו"ע סי' רלו ס"ב. מ"א כאן סק"ח. בנוסח הסידור אין ברכה זו. עי' צ"צ או"ח סי' פה. פס"ד ח, ד. ועי' ס' האשכול ליקוטים מהל' ברכות. וראה גם סדר רב עמרם סי' ג. הובא בראבי"ה שם. ספר העיטור סוף הל' ציצית. ס' המאמרים מלוקט ח"ב ע' שכו הערה 11.

יט) כדלקמן רס"י קנח.

כ) כדלקמן רס"י קסז.

כא) כדלקמן רס"י קפז. ורס"י קפט.

כב) כדלקמן סי' קצ ס"א וס"ז.

כג) ראה טושו"ע סי' רלט ס"א.

כד) כדלעיל רס"י ד.

כה) כדלעיל סי' ו.

כו) כדלהלן ס"ב וס"ו.

כז) כדלהלן סי' מז ס"ד-ה.

כח) מ"א שם. כדלעיל סי' כה. וראה סדר ר' עמרם גאון הובא בראבי"ה שם. רוקח סי' שכ.  ולמנהג חב"ד (עי' לעיל סי' כה סכ"ג. סידור הל' תפילין) רק ברכה אחת. וראה גם רמב"ם שם.

כט) כדלעיל רס"י ח.

ל) כדלקמן רס"י נא.

לא) כדלקמן רס"י נט.

לב) כדלקמן סי' רסח ס"ב.

לג) כדלעיל רס"י לא.

לד) ראה טור סי' רסז.

לה) כדלקמן סי' רפו.

לו) כדלקמן סי' עדר.

לז) כדלקמן סי' רעא.

לח) כדלקמן סי' רפט ס"ב.

לט) מנחות שם. וראה גם לקמן סי' רצ ס"א וש"נ. ועי' לקמן סי' רמט סי"א שיש ליזהר שלא לגרום בזה ברכה שאינה צריכה. קו"א שם ס"ק ד. סי' רטו ס"ד-ה. סדר ברה"נ פ"ג הט"ו.

מ) המנהיג דיני תפילה סי' א. מ"א שם. וראה אליה רבה סי' רצ, לקמן סי' ריג ס"ו, שמברך בעצמו עדיף.

מא) שבלי הלקט סי' א בשם גאון. רא"ש ברכות פ"ט סי' כד. יראים סי' רנה. מ"א שם. אבל לא בשמיעת ברכות חזרת הש"ץ, רק בלית ברירה, כדלקמן לגבי יוהכ"פ. וראה לקמן סי' רטו ס"ה.

מב) סעיף ז וש"נ.

מג) מ"א שם. פרי חדש ס"ג. ועי' לקמן סי' קכד סי"א.

מד) סדר היום (מאה ברכות). מ"א שם. וראה גם לקמן סי' תריב ס"ז.

מה) של"ה יומא סוף עמוד התשובה ד"ה אמנם מי שעייף.

מו) סי' זה לא הגיע לידינו בשוע"ר, וראה שו"ע שם ס"א.

מז) של"ה מסכת תמיד ענין ס"ת וענין ביהכנ"ס (ד"ה חייב אדם) ומסכת יומא שם. כנסת הגדולה בהגהות הטור.