י

י במדינות אלו שנוהגין לומר אתה הוא עד שלא נברא העולם כו'קנז אין לשנות הנוסחא ולומר אתה הוא עד שלא בראתקנח (אבל מה שנהגו לחתום בא"י מקדש כו'קנט מן הראוי היה שלא לחתום בשם כיון שלא הוזכרה ברכה זו בתלמוד שלנוקס (וגם בתלמוד ירושלמיקסא יש שאין גורסין בו הזכרת השם בחתימתהקסב וגם הגאונים לא מצינו שתקנו בה הזכרת השםקסג כמו שתקנו בהנותן ליעף כחקסד) אלא כיון שנהגו נהגו לפיכך הרוצה ליזהר שלא להכניס עצמו לספק ברכה לבטלה יפה הוא עושהקסה):


קנז) סדר רב עמרם גאון סי' ז. רמב"ם בסדר התפלה. ראבי"ה ברכות סי' קמו וטור בשם ירושלמי. והוא מתדא"ר פכ"א.

קנח) של"ה תולדות אדם (בית ה' בתחלתו) ובסידורו. ב"ח. ט"ז ס"ק ט. מ"א ס"ק טז. וכ"ה הנוסח בסידור.

קנט) סדר רב עמרם שם. תוס' פסחים קד, ב ד"ה כל. סמ"ג עשין כז. טור. ט"ז שם.

קס) סדר היום (כוונת ק"ש וקטרת). ט"ז שם. וראה לעיל ס"ו.

קסא) עי' ראבי"ה שם. טור. ילקוט שמעוני ואתחנן (רמז תתלז) בשם ירושלמי פרק הרואה.

קסב) רמב"ם בסדר התפלה.

קסג) ראה העו"ב תשעו ע' 61.

קסד) דלעיל ס"ו וש"נ.

קסה) עי' מ"א ס"ק [ח]. וכ"ה הנוסח בסידור: ברוך המקדש כו'. ועד"ז בכמה מקומות כשיש חשש ברכה לבטלה, כדלעיל סי' ו ס"ח. לקמן סי' קי ס"ח. רס"י קכז. סי' רצט סט"ז-יז. סי' תלב ס"ה. סדר ברה"נ פי"א הי"ג והט"ז. פי"ב ה"ו וה"ח. פי"ג ה"ב והי"ז. סדר נט"י לסעודה סי"ז. ס' המנהגים - חב"ד עמ' 15. ובשאר ס' ברכות אין מברכין כלל. ועי' לעיל סי' כה סכ"ג.