יא

יא על פי הסודקסו יש לומר פסוק ואני ברוב חסדךקסז קודם בואו לבית הכנסת ובכניסתו יאמר בבית אלהים נהלך ברגשקסח ויקבל עליוקסט מצות עשהקע של ואהבת לרעך כמוךקעא קודם תפלה ויש מי שקבלה בידו לומר פרשה שמע ישראל כשיוצא מביתו לבית הכנסתקעב:


קסו) הקדמת הזהר יא, א. כתבי האר"י (שער הכונות ענין בית הכנסת). מ"א ריש הסי' וסי' צג ס"ק א. ובנוסח הסידור רק הפסוק ואני ברוב גו'. ולא נזכר שצ"ל קודם בואו לבהכנ"ס.

קסז) תהלים ה, ח.

קסח) תהלים נה, טו. ועי' מ"א שם בשם כתבי האריז"ל (שער הכונות ענין ביהכנ"ס. פע"ח ריש שער עולם העשיה) וצ"ע. וראה שערי תשובה ס"ק א. ואינו בנוסח הסידור.

קסט) מ"א שם. פע"ח שער עולם העשי' פ"א. ספר הכונות בתחלתו. וכ"ה בסידור. וראה לקו"ש חכ"ה ע' 374 וש"נ. התוועדויות תש"נ ח"ב ע' 103 הערה 29. יגדי"ת ירושלים ח"א ע' 167.

קע) ס' המצות להרמב"ם מ"ע רו.

קעא) קדושים יט, יח.

קעב) תשב"ץ סי' רמח (קבלה מר' יהודה חסיד). מטה משה סי' כז. מ"א סי' ו ס"ק ה. באר היטב שם ס"ק ד.