ג

ג עכשיו מפני שאין הידים נקיותעד וגם מפני עמי הארצות שאינם יודעים אותן נהגו לסדרן בבית הכנסת והם עונין אחריהן אמן ויוצאים ידי חובתןעה שברכות אלו אינן דומין לברכות המצות שצריך לברך עובר לעשייתןעו לפי שמברך אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות אבל ברכות הללו שהן שבח והודאה יכול לברך אותן גם אחר כךעז ואפילו שמע קול תרנגול בחצות יכול לברך עליו בשחר כיון שלאחר מכן מברך לא נתנו בהם חכמים שיעור תכיפהעח:


עד) שו"ת ר' נטרונאי ריש סי' ט. סדר רב עמרם גאון. רא"ש פ"ט דברכות סי' כג. טור ושו"ע ס"ב. וראה גם לעיל מהדו"ק סי' ד ס"ג וש"נ.

עה) סדר רב עמרם. המנהיג דיני תפלה סי' א. טור ושו"ע שם. והיינו כשיש ט' שומעין ועונין אמן, כדלקמן סי' נט ס"ד. ולענין ברכות התורה ראה לקמן ס"ח. אבל ראה לעיל סי' ו' ס"ד וס"ט. ומנהג חב"ד לאמרם בבית (אג"ק חי"ט ע' שצ). ועי' אג"ק חי"ח ע' רעז-ח אם להנהיג כך במקום חשש.

עו) פסחים ז, ב. וראה גם לעיל סי' ו ס"ה. סי' כה סי"ז. לקמן סי' ס ס"ב. סי' קנח סט"ז. סי' קסז סי"א. סי' רסג ס"ח. סי' שסו סי"ח. סי' תלב ס"ה. סי' תרלט סט"ז. סי' תרמג ס"ב. סי' תרנא סי"ז.

עז) רא"ש שם. ב"י. לבוש ס"א. וראה רמב"ן ור"ן פסחים שם. שו"ת מן השמים סי' יב. לקמן סי' ס ס"ב. סדר ברה"נ פי"ג סי"ז. ועי' לקמן סי' עא סוף ס"א, שאם בשעה שקם ממטתו היה פטור א"צ להשלימן אח"כ.

עח) רמב"ן ור"ן שם. ב"י. וראה לקמן סי' מז ס"ט. ואם לא בירך עד אחר התפלה ראה לקמן סי' נב ס"א.