ד

ד ועוד ג' ברכות שחייב אדם לברך בכל יום שלא עשני גוי ושלא עשני עבד ושלא עשני אשהעט ואפילו השבוי יאמר שלא עשני עבדפ שאין הברכה על החירות מהעבדות אלא על שאין העבד חייב אלא במצות שהאשה חייבת בהםפא.

וגר יש אומרים שיאמר שעשני גרפב כי כשנעשה גר הוא כקטן שנולדפג ונעשה בריה ועשיה חדשה אבל לא יאמר שלא עשני גויפד שהרי היה גוי בתחלת עשייתו ואעפ"כ יאמר שלא עשני עבדפה ואע"פ שהיה נכרי וגרוע מעבד מכל מקום היה יכול להתגייר ולהתחייב בכל המצותפו אבל אם היה עבד לא היה יכול להשתחרר אלא א"כ שחררו רבו וי"אפז שאין לו לברך שעשני גר כי נתגייר ע"י בחירתו שבחר בדת ישראל ולפי דברי המקובליםפח שברכות אלו הן על יציאת נשמתו בלילה שלא נדבק בה נשמת גוי או עבד או אשה גם הגר יכול לברך כן.

והנשים נוהגות לברך שעשני כרצונופט והוא כמו שמצדיק עליו את הדין על הרעהצ:


עט) מנחות מג, ב. טור ושו"ע ס"ד.

פ) תשובת הרמ"ה הובאה באבודרהם ובארחות חיים דין מאה ברכות סי' ח ובב"י.

פא) חגיגה ד, א וש"נ. וראה גם לעיל סי' יז ס"א. לקמן סי' קפו ס"א.

פב) דרכי משה. רמ"א ס"ד. ט"ז ס"ק ה.

פג) יבמות כב, א וש"נ.

פד) תשובת הרמ"ה שם. רמ"א שם.

פה) ב"ח.

פו) מ"א ס"ק י. וראה גם לקמן ס"ה.

פז) מ"א שם בשם של"ה. ב"ח.

פח) מ"א שם. מצת שמורים כוונת הברכות.

פט) טור ושו"ע שם. ורבינו לא הביאה בסידורו. וראה אג"ק ח"כ ע' סג וש"נ. יגדי"ת (נ.י.) לג ע' קח. לד ע' קעו. לה ע' רמח. לו ע' שיג.

צ) ראה ברכות נד, א. שו"ע רכב. לקמן סי' קיג ס"ט. סדר ברה"נ פי"ב ה"ח.