ו

ו במדינות אלו נוהגין לברך הנותן ליעף כחקט ותקנוהו הגאונים אחר חתימת התלמוד מפני תשות כח שירדה לעולםקי ובכל יום מתחדש כחו של אדם וכמו שאמרוקיא חדשים לבקרים רבה אמונתךקיב בשר ודם מפקיד פקדון אצל חבירו והוא מחזירו בלוי ומקולקל וכל אדם מפקיד נשמתו אצל הקב"ה לעת ערב עיפה והוא מחזירה לו חדשה ורגועה וראו הגאונים לתקן ברכה על החסד הגדול הזה.

ויש מפקפקים לאמרהקיג מפני שאין כח ביד שום אדם לתקן ברכה אחר חתימת התלמודקיד ואין בזהקטו כדאי לדחות המנהג ותקנת הגאונים (אבל ברכה שלא תיקנוה הגאונים או שלא נתפשטה תקנתם ולא נהגו בה רוב הציבור אין לאמרה כלל לדברי הכל ולכן צריך למחות ביד המדפיסים שלא להדפיס בא"י בסוף כמה תחינות ובקשותקטז כי הן ברכות לבטלה לדברי הכל) וכן מה שיש נוהגין לברך בשחר ברכות אחרות נוספות כגון ברוך סומך נופליםקיז ברוך מגביה שפליםקיח טעות הוא בידםקיט ואין לאמרם כללקכ:


קט) סמ"ג עשין כז. טור בשם סדורי אשכנז. רמ"א ס"ו. פע"ח שער הברכות פ"ז. שער הכונות ענין ברכת השחר.

קי) סדר היום (כונות ברכת השחר). וראה ט"ז ס"ק ז. לקמן סעיף י. שער הכולל פ"א סי"א.

קיא) מדרש תהלים כה, א. הובא בטור.

קיב) איכה ג, כא.

קיג) אגור סי' פז. ב"י. שו"ע ס"ו. שו"ת רש"ל סי' סד.

קיד) רא"ש בכורות פ"ח סי' ח. לבוש ס"ז בהג"ה. סדר היום שם. וראה גם לקמן סי' נא ס"ג.

קטו) ט"ז ס"ק ז.

קטז) של"ה מסכת חולין (עמק הברכה ברכות השחר). ולענין הזכרת השם בתחינות בלא ברכה ראה לקמן סי' קפח סי"ב.

קיז) עיטור הל' ציצית שער ג ח"ב. לבוש ס"ז בהג"ה. ט"ז שם.

קיח) הלכות גדולות סוף ברכות. עיטור שם. תשו' הגאונים החדשות סי' ל. שבלי הלקט סי' ד. ב"י.

קיט) עיטור שם. אגור הל' ברכות סי' פז. שו"ע ס"ז.

קכ) ט"ז שם.