ז

ז כל ברכות השחר אם לא נתחייב באחד מהןקכא כגון שלא שמע קול תרנגול או שלא הלך או שלא לבש או שלא חגר (או שהיה ניעור כל הלילהקכב ולא הוצרך להעביר חבלי שינה מעיניו) יש אומריםקכג שאותה ברכה שלא נתחייב בה לא יאמרנה ויש אומריםקכד שכל הברכות שהן על סידורו של עולם והנהגתו כגון הנותן לשכוי בינה ורוקע הארץ מברך אותן אע"פ שלא נתחייב בהן אבל הברכות שהן להנאתו כגון מלביש ערומים והמכין מצעדי גברקכה ואוזר ישראל בגבורה ועוטר ישראל אם לא נתחייב בהן כגון ששוכב על מטתו ערום לא יאמרן כלל ויש אומריםקכו שאפילו לא נתחייב בהן כלל יברך כולן כסדרן מפני שאין הברכות על הנאת עצמו בלבד אלא מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם ואם הוא אינו נהנה אחרים נהניןקכז וכן המנהג פשוט ואין לשנותקכח ויש מי שאומרקכט שאעפ"כ סומא לא יברך פוקח עורים כיון שהוא דבר החסר בגופו אבל חרש יברך הנותן לשכוי בינה כיון ששמיעת האוזן אינה מוזכרת בברכה.

ולכתחלה טוב להביא עצמו לידי חיוב כל הברכות אם אפשר לוקל (ואם אי אפשר בכולן עכ"פ יש לו לילך וללבוש ולחגור ולעטר קודם שיסדר ברכותיהן כדי לחוש לסברא שניה):


קכא) שו"ע ס"ח.

קכב) האר"י בפע"ח שער הברכות ריש פ"ד. ועי' עטרת זקנים ס"ק ד (הועתק באלי' רבה ס"ק יב).

קכג) רמב"ם פ"ז מהלכות תפלה ה"ז-ט.

קכד) רא"ש פ"ט דברכות סי' כג. טור. וראה גם תוס' ברכות ס, ב ד"ה כי שמע וד"ה כי פריס. רבנו יונה בספר היראה. לבוש ס"ח.

קכה) עי' תהלה לדוד סק"ד.

קכו) רמב"ן פסחים ז, ב. הובא בר"ן שם. שו"ת מן השמים סי' יב. ס' האשכול הל' ברכות השחר. ס' המכתם ברכות ס, ב בשם רב נטרונאי ורב עמרם ושאר גאונים. רמ"א ולבוש שם.

קכז) לבוש שם.

קכח) רמ"א שם. וכ"פ בסידור. והוסיף "אלא שאם נעור כל הלילה ולא נתחייב בהן, אינו מברך אלא לאחר שיעלה עמוד השחר". וראה גם לקמן סי' מז סוס"ז. ולענין ברכת על נט"י ואלהי נשמה ראה סדור (סדר הנטילה ד"ה אם ניעור) וש"נ.

קכט) מ"א ס"ק יד.

קל) עמק הברכה (ברכות השחר אות ט). הובא במ"א שם.