ח

ח יש מקומותקלא שנוהגין לסדר ברכות התורהקלב קודם פרשת תמידקלג ואע"פ שאומרים פסוקים הרבה קודם ברכות התורה אין חוששין לזהקלד הואיל ואומרים אותן דרך תחנונים ולא דרך לימוד וקריאה בתורהקלה אבל יותר נכון מנהג הנוהגין לברך מיד אחר אשר יצרקלו ואלהי נשמהקלז (או אחר גומלקלח חסדים טוביםקלט ויהי רצון כו') קודם שאומרים שום פסוק מן המקראקמ.

ובימי הסליחות יברך ברכת התורה קודם הסליחותקמא וידלגנה אח"כ וכן יש לנהוג בכל מקוםקמב ואם יש אחד שלא אמרה עדיין ירד לפני התיבה ויאמרנה אח"כ במקומות שנוהגין לאמרה לפני התיבה כדי להוציא את מי שאינו יודעקמג וכן יעשה בראש השנה ויום כפור:


קלא) תשובות רב נטרונאי גאון סי' ט (אוצה"ג ברכות חלק התשובות סי' שסט). טור. לבוש סוס"ח. וראה גם לקמן סי' מז ס"י וש"נ.

קלב) דלקמן רס"י מז וש"נ.

קלג) דלקמן רס"י מח וש"נ.

קלד) שו"ת מהרי"ל סי' קנ אות ט. הובא באגור סי' צב. וראה גם שבלי הלקט רס"י ה ואגור סי' א בשם מהר"ם. שו"ע ורמ"א ס"ט.

קלה) משא"כ פר' התמיד. ולענין ת"ת לאבל עי' לקמן סי' נ ס"ג. וראה שיח השדה סי' א.

קלו) שו"ע ורמ"א ס"ט. מ"א ס"ק טו.

קלז) טור שם. עי' לעיל סי' ו ס"ז.

קלח) ראה לעיל ס"ב.

קלט) כתבי האר"י ז"ל בפע"ח ריש פ"ד. של"ה מסכת חולין (עמק הברכה בסופו). וכ"ה הנוסח בסידור (אחרי יהי רצון הב'). וראה גם סדר רב עמרם.

קמ) אגור ושו"ת מהרי"ל שם (שכן המנהג). וראה גם אגור סי' א בשם הראב"ד. ושו"ת מהרי"ל החדשות סי' מה אות ב. ראה גם הל' ת"ת פ"ב הי"ב.

קמא) תשובת ראב"י אב"ד סוף סי' ג. שבלי הלקט סי' ה. ב"י סוף הסי' בשם ארחות חיים. מנהגי מהרי"ל הל' תפלה עמ' תמ. ושו"ת מהרי"ל סי' קנ ריש אות ט. לבוש סי' תקפא ס"א. מ"א ס"ק טו.

קמב) מ"א שם. וראה גם לעיל סי' ו ס"ד. לקמן סי' מז ס"ח.

קמג) כדעיל סעיף ג.