ט

ט טוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל וגו' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדקמד כי לפעמים אומרים הצבור פיוטים ביוצרקמה ושוהין עד קריאת שמע לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה לדברי האומריםקמו שפסוק ראשון בלבד הוא מן התורה.

ומכל מקום אף על פי שאומר כן בכל יום לא יתכוון לצאת ידי חובתו בזה אלא כשירא שהצבור יעברו זמן קריאת שמעקמז אבל כשלא יעברו מוטב לצאת ידי קריאת שמע עם הצבור ולקרותה כדינה בברכותיהקמח ולסמוך גאולה לתפלהקמט וכשירא שהציבור יעברו זמן קריאת שמעקנ יש לו לקרות כל הפרשה ראשונהקנא כדי לצאת ידי חובתו להאומריםקנב שכל הפרשה הראשונה הוא מן התורה (ולהאומרים שגם פרשת והיה אם שמוע וגו' הוא מן התורה יש לקרותה גם כן ויכוון שאם יעברו הציבור זמן קריאת שמע יהיה יוצא בזה ואם לאו יהיה כקורא בתורהקנג).

אבל זכירת יציאת מצרים אף על פי שמצותה ג"כ בזמן קריאת שמעקנד מכל מקום יוכל לסמוך על זכירת יציאת מצרים שבפסוקי דזמרהקנה כגון אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצריםקנו:


קמד) טור. רמ"א ס"ט. וראה לקמן סי' סא סי"ג.

קמה) ראה לקמן רס"י סח וש"נ.

קמו) שו"ת רשב"א ח"א סי' שכ. וראה לקמן רס"י נח וש"נ.

קמז) ב"ח. מ"א ס"ק טז.

קמח) כדלקמן רס"י נט וש"נ.

קמט) כדלקמן רס"י קיא וש"נ. ועי' לקמן נח, ה.

קנ) מ"א שם.

קנא) שו"ת רש"ל סי' סד הובא במ"א שם. וכ"ה הנוסח בסידור.

קנב) רבינו יונה ברכות טז, א ד"ה למימרא. וראה לקמן רס"י נח וש"נ.

קנג) פרי חדש ס"ט. וכדלקמן סי' נח ס"י. סי' סה ס"ג. סי' עח ס"ב. וראה ב"ח. חקרי הלכות ח"ו ז, ב. ח"ט לא, ב.

קנד) כדלקמן סי' נח ס"א. סי' קו ס"ד וש"נ. ועי' לקמן סי' ע ס"ד.

קנה) ראה גם לקמן סי' סז ס"א וש"נ. ומנהג חב"ד לקרות כל הג' פרשיות בק"ש קטנה במקום חשש, וגם לכפול ג' התיבות אני ה' אלקיכם (ס' המנהגים - חב"ד ע' 6).

קנו) תהלים פא, יא - שאומרים בהודו.