נ טעם למה אומרים משנת איזהו מקומן ובו ג' סעיפים:

ב

ב אין קריאת פרק זה וברייתא זו עולה ללימוד משנה ותלמוד אלא למי שמביןי אבל מי שאינו מבין צריך ללמוד ולהבין שאם לא כן אינו נחשב ללימוד שאף בתפלה מוטב להתפלל בלשון שמביןיא אלא שיש לומר שאף שהוא אינו מבין הקב"ה יודע כוונתו ומבין אבל אם אומר המשנה ואינו מבין אינו נקרא לימוד כלל:


י) מ"א ס"ק ב. וראה גם הל' ת"ת פ"ב הי"ג.

יא) עי' הטעם לקמן סי' קא ס"ה.