ג

ג יש מקומות שאין אומרים איזהו מקומן בבית האבליב מפני שאסור בתלמוד תורה ואין זה נכון שכל שהוא סדר היום אין בו משום תלמוד תורה לאבליג כמו שיתבאר בסימן תקנ"דיד ובי"ד סימן שפ"ד:


יב) כנסת הגדולה ומ"א ס"ק א.

יג) ולענין ברכת התורה עי' לעיל סי' מו ס"ח וש"נ.

יד) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו, וראה טושו"ע שם ס"ד. וראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 47 לענין תשעה באב.